IMAC – חוקות וסדרות

חוקת מחלקת IMAC ישראל  כאמור, מחלקת IMAC הינה מחלקה רישמית המתנהלת תחת קלוב התעופה לישראל, ובשל כך מתנהלות כלל התחרויות ברוח קלוב התעופה ובאישורו. בנוסף לחוקי הבטיחות הפנימיים, מחוייבת מחלקת ה-IMAC בהתנהלות עפ”י חוקי הבטיחות הכלליים של קלוב התעופה לישראל. כל תחרויות המחלקה הן תחרויות לאומיות ובינלאומיות רשמיות, זאת היות ובימים אלה מוקם המאגר הרשמי…